Szukaj

KONTAKT

 

Pillow

Magdalena Jasińska

ul. Jednostronna 6/2

85-520 Bydgoszcz

Regon:341477910

Nip:8771453614

 

Godziny otwarcia:

PN-PT 10.00-17.00

telefon: +48 52/33-12-900

e-mail: pillow@pillow.sklep.pl

gadu-gadu: 46604583

 

We wszystkich e-mailach prosimy posługiwać się

numerem transakcji.

 


W związku z wejściem Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o

prawach konsumenta od dnia 25.12.2014 wchodzą w życie

nowe przepisy, które dokładnie regulują

prawa kupujących i sprzedających. W związku z tym

regulamin zostaje zaktualizowany. Aktualnie obowiązujące

przepisy są umieszczone poniżej. Stary regulamin znajduje 

się poniżej nowych przepisów. Jeśli w nowych przepisach

i starym regulaminie są odmienne stwierdzenia to

pierwszeństwo mają przepisy z nowej ustawy.

Firma

Pillow Magdalena Jasińska

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Adres przedsiębiorstwa

ul. Jednostronna 6/2, 85-520 Bydgoszcz

Adres do reklamacji

ul. Jednostronna 6/2, 85-520 Bydgoszcz

Numer telefonu i faxu

+48 52 33 12 900

Adres e-mail

pillow@pillow.sklep.pl

 

 

Opis procedury reklamacyjnej:

 

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem pillow@pillow.sklep.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 5. Gotowy druk do pobrania formularza reklamacyjnego znajdziesz w zakładce Dostawa.

 

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie sklepu www.pillow.sklep.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:
pillow@pillow.sklep.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres Pillow Magdalena Jasińska, ul. Jednostronna 6/2, 85-520 Bydgoszcz.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Gotowy druk do pobrania znajdziesz w zakładce Dostawa.

 

 

….................................

(Miejscowość, data) 

............................................ 

(Imię i nazwisko) 

…........................................ 

…........................................ 

(Adres zamieszkania) 

…........................................ 

(nick oraz numer telefonu)

 

  

Pillow 

Magdalena Jasińska 

ul. Jednostronna 6/2 

85-520 Bydgoszcz

 

 

Oświadczenie

 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu

od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy

 

 ………................................................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………….......

  

numer oferty………………………………………..............................................

 

Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

data odbioru ……………………………………………….… .


Proszę o zwrot kwoty....................zł

(słownie: ........................................................................)

przelewem na konto numer

........................................................................................................

 


…….……………………………………………………………………
Podpis Konsumenta

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy na kwotę poniżej 100zł brutto Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy na kwotę powyżej 100zł brutto możesz skorzystać z darmowego zwrotu towaru. Dokładny opis tej procedury znajduje się poniżej w dziale "Darmowy zwrot towaru". 

 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu www.pillow.sklep.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Firma Pillow zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

Gwarancja

 

 1. Na wszystkie sprzedawane przez firmę Pillow rzeczy udzielamy gwarancji na okres jednego roku od daty zakupu.

 2. Chęć skorzystania z gwarancji prosimy zgłaszać na adres e-mail pillow@pillow.sklep.pl lub na adres stacjonarny ul. Jednostronna 6/2 85-520 Bydgoszcz.

 3. Zgłoszenie powinno zawierac: 

 • zgłoszenie wady, usterki

 • roszczenie

 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź.

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

1. Postanowienia ogólne.

 

1.1  Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.pillow.sklep.pl

1.2  Sprzedawcą jest firma Pillow z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jednostronna 6/2 NIP  8771453614 REGON

      341477910

1.3  Podane w ofercie ceny , są cenami brutto.

 

2. Zakupy, płatności i dostawa.

 

2.1  Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i

      wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2.2  Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Bydgoszczy  ul.Jednostronna 6/2 w

      godzinach Pon-Pt 10-17

2.3  Dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem Kuriera 

      po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail: pillow@pillow.sklep.pl

 • dane do wysyłki

 • wybór sposobu płatności (odbiór osobisty, płatne z góry lub pobranie)

 • wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego ( jeśli taki występuje)

 • ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon).

  UWAGA: poszczególne oferty mogą zawierać dodatkowe warunki ustalane indywidualnie np. rozmiar, kolor.

   

2.4  Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na

      dane Pillow Magdalena Jasińska ul.Jednostronna6/2  85-520 Bydgoszcz

BANK MILLENNIUM 68 1160 2202 0000 0003 2191 9494 

tytuł płatności: numer zamówienia

 

2.5  Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie

      lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki,

2.6  Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili

      odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać

      odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.

 

3. Odstąpienie od umowy.

 

3.1  Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą           

      lub zawodową przysługują prawa i obowiązki o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie  

      niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

      niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i  

      zmianach w kodeksie cywilnym,

3.2  Każdy konsument ma prawo odstąpienia zakupu dokonanego na odległość w terminie 14 dni od dnia 

          otrzymania towaru. W celu odstąpienia należy odesłać towar w stanie w jakim został dostarczony wraz z 

          oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, a także należy podać pełne dane do zwrotu gotówki.

          Przypominamy, że zgodnie z ww. Ustawą strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń.

         Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”

3.3. Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego, oraz innych Ustaw.

 

ZWROT? TO PROSTE

Według prawa masz 14dni na zwrot towaru od dnia otrzymania przesyłki. Nie musisz podawać powodu zwrotu (odstąpienia), chociaż będziemy wdzięczni za taką informację bo będziemy wiedzieć co można jeszcze poprawić i ulepszyć.

KROK PO KROKU – JAK ZWRÓCIĆ TOWAR:

Możesz skorzystać z dwóch opcji:

 1. DARMOWY ZWROT:

 • Jeśli dokonałeś zamówienia jako zarejestrowany klient, możesz skorzystać z darmowego zwrotu (przy zakupach powyżej 100zł – liczy się kwota za same produktu bez kosztów przesyłki). W celu uruchomienia tej procedury należy:

 • wypełnij dołączony do paczki formularz odstąpienia od umowy z darmowym zwrotem, który dostałeś wraz z produktem lub ściągnij go z naszej strony: www.pillow.sklep.pl/dostawa

 • poinformuj nas o chęci skorzystania z darmowego zwrotu celem ustalenia terminu odbioru przesyłki przez kuriera – my zlecamy odbiór przesyłki od klienta.

 • zapakuj produkty tak, aby nie uległy uszkodzeniu i ubrudzeniu w transporcie (będziemy wdzięczni jeśli towar będzie w oryginalnym opakowaniu producenta a wraz z nim będą wszystkie elementy takie jak worki, kartoniki itp.

 • jednorazowo możesz dokonać zwrotu kilku zamówień pod warunkiem, że nie upłynęło 14dni

 • podpisz dokument zwrotu towaru

 • dokumenty logistyczne przygotuje kurier

 • nie zapomnij dołączyć oryginału lub kopii dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT)

 • pamiętaj aby czytelnie wpisać numer konta bankowego oraz pełnych danych właściciela konta do zwrotu pieniędzy za zwracany towar.

 • termin zwrotu płatności może wynieść do 14dni od dnia otrzymania zwracanego towaru na zasadach obowiązujących w przepisach prawa

PAMIĘTAJ!

Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny od stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

2. WYSYŁA NA WŁASNY KOSZT:

 • Jeśli dokonałeś zakupu na kwotę poniżej 100zł (liczy się kwota za same produktu bez kosztów przesyłki) lub nie chcesz skorzystać z możliwości darmowego zwrotu możesz dokonać zwrotu we własnym zakresie i na własny koszt. W celu uruchomienia tej procedury należy:

 • wypełnij formularz odstąpienia od umowy, który znajduje się na naszej stronie: www.pillow.sklep.pl/dostawa lub napisz go odręcznie

 • poinformuj nas o chęci skorzystania z odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 • zapakuj produkty tak, aby nie uległy uszkodzeniu i ubrudzeniu w transporcie (będziemy wdzięczni jeśli towar będzie w oryginalnym opakowaniu producenta a wraz z nim będą wszystkie elementy takie jak worki, kartoniki itp.

 • jednorazowo możesz dokonać zwrotu kilku zamówień pod warunkiem, że nie upłynęło 14dni

 • podpisz dokument zwrotu towaru

 • nie zapomnij dołączyć oryginału lub kopii dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT)

 • pamiętaj aby czytelnie wpisać numer konta bankowego oraz pełnych danych właściciela konta do zwrotu pieniędzy za zwracany towar.

 • termin zwrotu płatności może wynieść do 14dni od dnia otrzymania zwracanego towaru na zasadach obowiązujących w przepisach prawa

 • NIE WYSYŁAJ DO NAS PACZEK ZA POBRANIEM!

 • przesyłkę wyślij na adres:

Pillow

Magdalena Jasińska

ul. Jednostronna 6/2

85-520 Bydgoszcz

PAMIĘTAJ!

 • Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny od stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 • Zwrotu dokonujesz na własny koszt, który nie podlega zwrotowi

4. Reklamacja

 

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres e-mail pillow@pillow.sklep.pl lub adres stacjonarny ul.Jednostronna 6/2

      85-520 Bydgoszcz

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy 

      konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto w zgłoszeniu powinien  

      określić:

 • Zgłoszenie wady ( usterki )

 • roszczenie

 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową).

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni.

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą 

      gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

 

 

5. Poufność i ochrona prywatności.

 

5.1 Firma Pillow jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego 

      zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a 

      każdy klient ma prawo do ich wglądu.

 

6. Postanowienia końcowe.

 

6.1  Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków

      zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej). 

6.2  Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do

      kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.

6.2  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem

          m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego.

6.3  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w

      stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

6.4  W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na

      podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po

      zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.

 

6.5  Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

       1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany

         poinformować tę osobę o:

             a. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o

            miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu I nazwisku,

             b. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych

            odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

             c. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

             d. dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

      2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

            a. przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

            b. osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

6.6  W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania

      naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm

      prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

 

Sklep Pillow

 

25.03.2013 Bydgoszcz

 


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Bezpłatny zwrot towaru

Nieprzemyślany zakup? Źle dobrany rozmiar? Kupuj bez obaw. Przy zakupie powyżej 100zł gwarantujemy darmowy zwrot towaru.

Płacę przez PayU